• شنبه 06 آذر 1400
  • EN

(آرشیو ماه اردیبهشت 1397)

دستگاه جوش اکسیژن (تبدیل آب به آتش)

دستگاه جوش اکسیژن (تبدیل آب به آتش)

  • 29 اردیبهشت 1397
  • 2746
  • 10
  الکترولیزه  کردن آب یک مولکول آب تشکیل شده است از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ، که مولکولی بی رنگ ، بی بو و بدون مزه میباشد. اتم های هیدروژن با اتم مرکزی اکسیژن در آب  بوسیله پیوندهای کولانسی تک قطبی ترکی...